Nabídka Autoškoly David Třeboň

U nás můžete získat oprávnění pro skupiny

 • AM
 • A1
 • A2
 • A
 • B
 • B96
 • BE
 • T
 • C
 • CE

Řidičský průkaz pro skupinu "AM"

Co smíte řídit

Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1:

1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm³ nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,

2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm³  nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,

3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm³  nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,

Řidičský průkaz pro skupinu "A1"

Co smíte řídit

1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm³,

2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW,

Řidičský průkaz pro skupinu "A2"

Co smíte řídit

1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem,

2. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1

Řidičský průkaz pro skupinu "A"

Co smíte řídit

1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,

2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,

3. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2,

4. čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

Řidičský průkaz pro skupinu "B"

Co smíte řídit

1. motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, s největší povolenou hmotnost do 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo

a) o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

b) o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo

2. vozidla zařazená do skupiny A 1 s automatickou převodovkou 

3. vozidla zařazená do skupiny B 1

Řidičský průkaz pro skupinu "BE" a "B96"

Co smíte řídit

Řidičské oprávnění skupiny B+E:

Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg (max. přípustná hmotnost jízdní soupravy přesahuje 3 500 kg).

 

Řidičské oprávnění skupiny „B 96":

Jde o tzv. „řidičské oprávnění skupiny B v rozšířeném rozsahu“. Je vhodné pro ty, kterým postačuje řídit soupravu do 4 250 kg.

V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem č.“96“: souprava s přívěsem o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg.

Postačuje složení tzv. „doplňovací zkoušky“ z jízdy. Kurz jako u skupiny B+E ani zkouška z předpisů se nevyžaduje.

 

Řidičský průkaz pro skupinu "C" 

Co smíte řídit

Motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

Řidičský průkaz pro skupinu "CE"

Co smíte řídit

1. Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg

2. jízdní souprava zařazená do skupin B+E a C1+E

3. jízdní souprava zařazená do skupiny D+E, pokud má držitel řidičské oprávnění pro skupinu D (v praxi to znamená, že držitel skupin C a D při rozšíření na C+E automaticky získá D+E stejně tak držitel C+E při rozšíření na D získá D+E)

 

Organizace výcviku a zkoušek

Výuka a výcvik probíhají podle zákona č.247/2000 Sb. v platném znění o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Teoretická výuka probíhá buď formou kurzu s pravidelnou docházkou na přednášky nebo formou tzv. dálkového studia podle individuálního studijního plánu, kdy se žák připravuje formou samostudia a absolvuje povinné konzultace s učitelem.

 

Předměty teoretické výuky

 • předpisy o provozu vozidel
 • ovládání a údržba vozidla
 • teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • zdravotnická příprava

 

Praktický výcvik

Rozsah praktického výcviku (učební osnova) je stanoven v příloze č. 3 zákona č. 247/2000 Sb.

Předměty praktického výcviku:

 • řízení vozidla,
 • praktická údržba vozidla
 • zdravotnická příprava

Přijetí do výcviku a zahájení kurzu

Výcvik může být zahájen poté, kdy v autoškole odevzdáte vyplněnou "Žádost o řidičské oprávnění" a „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení“.  
Osoby mladší 18 let musí mít na žádosti souhlas svého zákonného zástupce.
Dále je třeba při zahájení kursu uhradit kursovné nebo přiměřenou zálohu.

 

Ukončení kurzu

Váš výcvik bude ukončen za podmínek daných zákonem:

- absolvujete výuku a výcvik alespoň v takovém rozsahu, abyste měli potřebné znalosti a dovednosti požadované pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

- musíte však absolvovat minimálně počet hodin v rozsahu dle učební osnovy pro příslušnou skupinu, stanoveném přílohou zákona.

Znamená to, že absolvovat méně hodin, než-li stanoví zákon není dovoleno. Naopak pro získání potřebných dovedností je možný vyšší počet hodin, který je třeba individuálně dohodnut s autoškolou.

 

 

Zákon č. 247/2000 Sb. ukončení výuky a výcviku definuje v § 30 takto:

"Výuku a výcvik žadatele o řidičské oprávnění ukončí provozovatel autoškoly za předpokladu, že žadatel o řidičské oprávnění absolvoval minimální počet hodin výuky a výcviku stanovený učební osnovou pro příslušnou skupinu vozidel, popřípadě vyšší počet hodin dohodnutých mezi žadatelem o řidičské oprávnění a provozovatelem autoškoly, a má potřebné znalosti a dovednosti požadované pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Pokud žadatel trvá na ukončení výuky a výcviku a na přihlášení ke zkoušce, ačkoli potřebné znalosti a dovednosti podle předchozí věty nemá, ukončí provozovatel autoškoly výuku a výcvik na základě jeho písemné žádosti; jde-li o osobu mladší 18 let, ukončí výuku a výcvik pouze s písemným souhlasem jejího zákonného zástupce."

Jak se přihlásíte?

Jak se přihlásíte?

Rychlé kontaky

e-mail: david.autoskola@treb.cz

Tel.: 776 29 68 58