Motocykly

Provádění výcviku

Od 20. 2. 2016 je v účinnosti novela zákona č. 247/2000 Sb., která zásadně mění způsob výcviku na motocyklech. Již podzimní novela vyhlášky č. 167/2002 Sb. podstatně změnila a zpřísnila zkoušku z praktické jízdy.
Pro žadatele o řidičské oprávnění na motocykl - tedy skupiny AM, A1, A2 a A - to znamená, že v rámci části výcviku a při zkoušce jede žadatel na motocyklu sám a učitel, resp. zkušební komisař ho doprovází na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném automobilu.

Výcvik na motocyklu bude probíhat stejně jako dosud ve 3 etapách. Technicky se budou kombinovat tyto varianty výcviku praktické jízdy:

  • klasický způsob výcviku: učitel sedí za žadatelem na druhém sedadle motocyklu
  • jízda s doprovodem: žadatel jede na motocyklu sám a učitel ho doprovází na motocyklu nebo v autě
  • příprava na zvláštní úkony: žadatel sám na motocyklu provádí nácvik úkonů, které se zkouší v první části zkoušky obvykle na zkušební ploše

Příprava na „zvláštní úkony“

Přípravu na zvláštní úkony podle přílohy č. 7 vyhlášky provádíme na zvláštním pozemku mimo silniční provoz.

Samostatná jízda s doprovodem

Samostatnou jízdu na motocyklu s doprovodem učitele provádíme po splnění těchto podmínek:

  • žadatel absolvoval výuku a výcvik dle učební osnovy v takovém rozsahu, že ovládá dostatečně motocykl a pravidla o provozu na pozemních komunikacích aplikuje správně v praxi
  • žadatel dostatečně ovládá zvláštní úkony pro 1. část zkoušky dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 167/2002 Sb.

Důvodem pro splnění výše uvedených podmínek před samostatnou jízdou žadatele v provozu je právní ochrana jak žadatele, tak učitele autoškoly a prověření splnění níže uvedených podmínek pro účast v provozu na pozemních komunikacích.

 Na praktické jízdy musí žadatel přicházet patřičně ustrojen („moto“ obuv, nebo vysoké pevné boty, „moto“ oblek, případně dlouhé kalhoty, bunda s dlouhými rukávy, ochranná přilba, rukavice).  Po dohodě  s učitelem lze zapůjčit „motobundu“. Nebude-li mít žadatel potřebné ochranné prostředky, může učitel jízdu zrušit.

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu upravuje základní podmínky pro účast řidiče v provozu na pozemních komunikacích takto:

§2 Vymezení základních pojmů

d) řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti,

Řidič je ve smyslu zákona i žadatel o řidičské oprávnění, který řídí výcvikové vozidlo.

§ 3 Základní podmínky účasti na provozu na pozemních komunikacích

(2) Řídit vozidlo nebo jet na zvířeti může pouze osoba, která je dostatečně tělesně a duševně způsobilá k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a v potřebném rozsahu ovládá řízení vozidla nebo jízdu na zvířeti a předpisy o provozu na pozemních komunikacích.

(3) Řídit motorové vozidlo může pouze

b) žadatel o řidičské oprávnění, který se pod dohledem učitele autoškoly4) podrobuje výcviku v řízení motorového vozidla nebo skládá zkoušku z řízení motorového vozidla, nebo

c) osoba, která se pod dohledem učitele autoškoly 4) připravuje k přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel nebo skládá zkoušku v rámci tohoto přezkoušení 4a).

§ 10 Povinnosti provozovatele vozidla

(1) Provozovatel vozidla nesmí

b) svěřit řízení vozidla osobě, která nesplňuje podmínky § 3 odst. 2.

c) svěřit řízení motorového vozidla osobě, která nesplňuje podmínky podle § 3 odst. 3

Vzhledem k tomu, že ke každému žadateli bude nutno přistupovat zcela individuálně, nebude možné předem stanovovat konečnou cenu za výcvik jako dosud.

Zkouška na motocykl

Zkouška z praktické jízdy na motocyklu

Zkouška z praktické jízdy se skládá ze dvou částí. První část probíhá mimo pozemní komunikaci na tzv. "motocvičišti". Druhá část zkoušky probíhá v silničním provozu tak, že žadatel jede na motorce sám a zkušební komisař za ním jede na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném automobilu s učitelem autoškoly.

Požadavky na zkoušku z praktické jízdy:

1. Část zkoušky

1. Příprava a technická kontrola motocyklu

a) úprava ochranné výstroje

b) namátková kontrola technického stavu

2. Zvláštní jízdní úkony

a) úkony před jízdou

sejmout motocykl ze středového stojanu, vést jej bez použití motoru vpřed a vzad se zatočením doleva a doprava, se zaparkováním do omezeného prostoru a postavit motocykl na středový stojan; v případě, že je motocykl vyroben pouze s podpěrným stojanem, použije se podpěrný stojan,

b) provést jízdu při nízké rychlosti zahrnující:

- následování zkušebního komisaře rychlostí chůze v přímém směru,

- bezpečné otočení o 180° projetím zatáčky tvaru „U“,

- slalom

- jízdu po dráze ve tvaru osmičky

- opakované rozjetí s jednou nohou na stupačce a následným přesunutím druhé nohy na stupačku a zastavení s následnou oporou jednou nebo oběma nohama pro udržení stability motocyklu,

c) provést jízdu ve vyšších rychlostech zahrnující

- slalom v rychlosti nejméně 40 km.h-1

- vyhýbání se překážce při rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny vozidel AM při rychlosti 45 km.h-1),

d) provést

- brzdění na přesnost ve stanoveném úseku z rychlosti nejméně 50 km.h-1,

- nouzové brzdění na stanovenou vzdálenost z rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny vozidel AM z rychlosti 45 km.h-1).

 

2. Část zkoušky - chování v provozu

A. vyhláška č. 167/2002 Sb.

a) rozjezd: po zaparkování, po zastavení v provozu; při opouštění příjezdové cesty;

b) jízda na přímých komunikacích; míjení protijedoucích vozidel, včetně úseků s omezeným prostorem;

c) jízda v zatáčkách;

d) křižovatky: příjezd do křižovatky a průjezd křižovatkami a dálničními uzly;

e) změna směru: odbočování doleva a doprava; přejíždění mezi jízdními pruhy;

f) příjezd na dálnici/výjezd z dálnice nebo podobné komunikace (je-li k dispozici); zařazení do pruhu s rychleji jedoucími vozidly, přejezd do pruhu s pomaleji jedoucími vozidly;

g) předjíždění/míjení: předjíždění jiných vozidel (je-li to možné); jízdu kolem překážek, např. zaparkovaných aut;

h) zvláštní silniční prvky (jsou-li k dispozici): kruhové objezdy; železniční úrovňové přejezdy; tramvajové a autobusové zastávky; přechody pro chodce; jízda do kopce a z kopce při velkém podélném sklonu;

i) Provedení nezbytných bezpečnostních opatření při opouštění vozidla.

 

B. § 42 zákona č. 247/2000 Sb.

(3) Ve druhé části zkoušky žadatel o řidičské oprávnění prokazuje zejména znalosti

a) v bezpečném řízení vozidla s různou intenzitou provozu na pozemních komunikacích,

b) řízení vozidla na různých druzích pozemních komunikací,

c) řízení vozidla na křižovatce, která je řízena světelnou signalizací,

d) řízení vozidla na úseku, kde je provoz hromadné osobní dopravy a kde je dostatečný pohyb chodců s vyznačenými přechody pro chodce,

e) řízení vozidla mimo obec a v případě velkých měst alespoň na vícepruhové komunikaci, kde je dovolena rychlost vyšší než 50 km.h-1,

f) ovládání vozidla ve vyšších rychlostech a při různých manévrovacích situacích,

g) rychlého a bezpečného rozhodování v dopravní situaci při řízení vozidla,

h) správné reakce na vzniklou dopravní situaci.

Rychlé kontaky

e-mail: david.autoskola@treb.cz

Tel.: 776 29 68 58